Stadgar

Stadgar för Lindalens Egnahemsförening med hemort i Tyresö kommun bildad den 15 juli 1952.

Antagna vid årsmöte den 15 juli 1952,

kompletterade och ändrade vid årsmöte år 1967, 2008, 2011 och 2012.

§ 1 Föreningens namn är Lindalens Egnahemsförening, här nedan kallad föreningen.

§ 2 Medlemmar i föreningen är fast boende i enskild fastighet inom Lindalens Egnahemsområde. Medlemskap erhålles genom inbetalning av årsavgift. 

§3 Föreningens uppgift är att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen som fastighetsägare.

§4 Årsavgiften fastställes vid årsmötet. Utöver årsavgiften kan föreningsmöte besluta om extra uttaxering för ändamål, som gagnar medlemmarna gemensamt.
Fråga om extra uttaxering på föreningsmöte skall anges i kallelsen.

§5 Föreningen utövar sin verksamhet under firma Lindalens Egnahemsförening, och tecknas av ordförande och kassör var för sig.

§6 Medlemmarna har intet personligt ansvar utöver föreningens tillgångar.
För föreningens förbindelser häftar endast föreningens tillgångar, där inräknade förfallna men ej guldna avgifter.

§7 Föreningens angelägenheter handhas av en vald styrelse. Föreningen eller styrelsen kan uppdra åt enskild medlem eller kommitté att handlägga vissa föreningsangelägenheter.

§8 Styrelsen består av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter. Styrelsens ledamöter väljs vid årsmötet för två år. Dessutom väljer årsmötet årligen två revisorer jämte två suppleanter för dessa. Av styrelsens ledamöter avgår ordförande vart jämte årtal.
Av styrelsens övriga ledamöter avgår årligen två ordinarie ledamöter och en suppleant.
Avgående styrelseledamöter kan återväljas. Avgår styrelseledamot innan tiden för dennes uppdrag gått till ända väljs vid nästa föreningsmöte en ersättare för den avgångne.
Vid behov kan styrelsen, om årsmötet så beslutar, utökas med maximalt två ordinarie ledamöter och två suppleanter. Vid beslut om ökning av antalet styrelseledamöter skall samtidigt anges mandattiden för de i samband med ökningen valda.

§9 Styrelsens ordförande utses vid årsmötet.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare och kassör.

§10 Styrelsen skall väl vårda och förvalta föreningens tillgångar.

Ordförande eller vice ordförande övervakar, att föreningens beslut blir verkställda.
Sekreteraren eller vice sekreteraren skall föra protokoll såväl förenings- som styrelsesammanträden, samt i övrigt sköta föreningens korrespondens och arkiv.
Kassören åligger att inkassera alla avgifter, att göra utbetalningar enligt föreningsbeslut, att föra räkenskaper över föreningens inkomster och utgifter samt att föra medlemsmatrikel.
Räkenskaperna skall vara avslutade och överlämnade till revisorerna senast den 31 januari.
Revisorerna överlämnar efter granskning räkenskaperna och revisionsberättelse samt övriga för revisionen erhållna handlingar till styrelsen senast den 15 februari.

§11 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst tre styrelsemedlemmar så begär.
Styrelsen är beslutför då minst halva antalet ordinarie ledamöter är närvarande. Suppleant för frånvarnade styrelseledamot äger ordinarien ledamots befogenhet.
Styrelsens beslut fattas genom enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden.
Vid styrelsens sammanträden förs protokoll, som justeras av ordföranden vid nästa sammanträde.

§12 Föreningsmedlemmarna sammanträder till ett ordinarie möte per år, föreningens årsmöte, som skall hållas före den 1 april. Det åligger föreningens styrelse att vid behov utlysa extra föreningsmöten.
Motioner och förslag, som önskas behandlade vid ordinarie möten, skall vara styrelsen tillhanda före den 1 januari resp. 1 juli.
Vid årsmötet skall följande dagordning tillämpas:

1. Mötets öppnande
2. Fråga om kallelse skett i laga tid
3. Val ordförande och sekreterare för årsmötet
4. Val av justeringsmän
5. Protokollsjustering
6. Årsberättelse
7. Revisorernas berättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet
9. Medlemsavgift
10. Val av styrelse med suppleanter
11. Val av revisorer med suppleanter
12. Arvode för styrelsen
13. Val av valberedning upp till tre stycken
14. Val av eventuella kommittéer
15. Övriga frågor
16. Avslutning

 

§13 Styrelsen äger rätt, att närhelst så påfordras, eller skall om 1/10 av medlemmarna gör framställning därom, kalla föreningen till extra sammanträde.

§14 Vid föreningsmöte äger varje fastighet – medlem – endast en röst. Medlem kan utöva rösträtt medelst fullmakt från annan föreningsmedlem, dock endast för en medlem. Alla frågor och beslut, dock med undantag av fråga om föreningens upplösning (§17), avgörs genom enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötets ordförande utslagsröst.

§15Ordinarie föreningsmöte skall kungöras genom styrelsens försorg minst 14 dagar i förväg.

§16 Medlem, som under närmast föregående kalenderår ej erlagt beslutade avgifter, kan uteslutas.

§17 Föreningen kan upplösas om minst 2/3 majoritet röstar därför vid två på varandra följande ordinarie föreningsmöten.
Vid förslag om upplösning av föreningen skall skriftlig kallelse tillställas varje medlem.
Vid upplösning av föreningen skall föreningens tillgångar disponeras för sådant allmännyttigt ändamål som föreningen finner lämpligt.

§18 Ändring av dessa stadgar behandlas på två efter varandra följande ordinarie föreningsmöten, varvid högsta röstetal gäller som beslut.