Planer på 200 bostäder längs Bollmoravägen

9AEAAE2C-1F28-4B56-BCBD-0846026DF1DDBB42E6CB-21BB-4508-9D04-2DF480CD4F15

Sveafastigheter Bostad inkom till kommunen i maj 2019 med en ansökan om planbesked. Kommunen har gett positivt planbesked i augusti 2019. Förslaget innebär cirka 200 nya bostäder i mellan 3 till 6 våningar, med gård och garage. Blandade upplåtelseformer föreslås i syfte att få en bostadsvariation i området.

I ansökan inryms även intilliggande grönområde, den befintliga förskolan (Teddybjörnen) och bouleplanen i syfte att ta ett helhetsperspektiv för området. Sökanden ser ett stort värde i att förskolan och bouleplanen är kvar inom området. Marken har gestaltats med ambition att spara naturmark i anslutning till den planerade utemiljön närmast befintliga bostadshus och förskolan.

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer, under villkor att de förutsättningar som anges i planbeskedet följs, att det är möjligt att ge positivt planbesked för att pröva möjligheterna att uppföra ny bostadsbebyggelse inom fastigheten.”

Planarbetet kan bedrivas med standardförfarande och beräknas tidigast kunna inledas under kvartal 4, 2019. Därefter väntar samråd etc innan man godkänner en ev byggstart.

Läs mer: https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1970691

Save the date: Familjedag 25 augusti

Söndag den 25 augusti upprepar vi förra årets succé med en familjedag för våra medlemmar!

Lindalens Egnahemsförening välkomnar medlemmarna  till Alby Friluftsgård för en härlig eftermiddag med aktiviteter för stora och små lindalenbor. Barnbarn är välkomna. GRATIS FÖR MEDLEMMAR!

PROGRAM (ca-tider)

Kl 12:00 Samling, Korvgrillning med dryck, Tipspromenad för både stora och små* (Raststugan)

 

13:30 Överraskning för alla barn* (Samling utanför raststugan)

 

14:00 Prisutdelning. Därefter ”fri lek” – här finns både badplats, bondgård, Naturens Rum och fina promenadslingor att upptäcka tillsammans.

 

Hela programmet är kostnadsfritt för föreningens medlemmar, det går bra att betala in årsavgiften i samband med din anmälan.

 

ANMÄLAN

För vår planerings skull behöver vi din anmälan senast den 18 augusti till yvonne@lindalen.nu / 070-674 05 08

Uppge hur många vuxna och barn (även ålder på barnen) ni är samt eventuella allergier. OBS!! Anmälan på Facebook gäller ej då vi inte kan se antal barn som kommer delta.!!

 

BLI MEDLEM

Årsavgiften för 2019 på 150 kr per hushåll betalas till plusgirokonto 447168-6 eller genom att swisha till 123 413 45 16. Ange namn, bostadsadress och e-post. 

(§ 2 Medlemmar i föreningen är fast boende i enskild fastighet inom Lindalens Egnahemsområde. Medlemskap erhålles genom inbetalning av årsavgift.)

 

Varmt välkomna hälsar styrelsen!

 

*Barn måste ha en förälder/vuxen med sig under hela tiden

OBS! Programmet i delar eller helhet kan komma att ändras eller ställas in vid för få anmälningar.

 

PS. För dig som ännu inte fått ditt medlemskort för 2019 går det bra att hämta ut detta under familjedagen!

 

PS2: Så här såg det ut på Lindalens Familjedag 2018, http://www.lindalen.nu/uncategorized/resume-fran-lindalens-familjedag-2018/.

Några bilder från Lindalens familjedag 2018:

78B8D316-BEA3-44B2-99C6-6CFBCF5D9789 1F409AB4-8CAB-4671-9707-77647891A6CE B27A344F-2C31-4315-BD8E-202E390EE7B7 64DB6BCC-2F49-426D-8C19-4A1D98DF3793 D4CDECCA-A299-40EE-9B44-6494912151DF

Grannsamverkan: stöldliga härjar

#grannsamverkan

Vi kan konstatera att vi har någon form av ”stöldturné” i området Trollbäcken och Hanviken när det gäller stölder av cyklar, trädgårdsutrustning, maskiner, fritidsutrustning.

Stölderna har skett troligen sen kvällstid eller nattetid. Cirka 30 polisanmälningar har inkommit under de senaste dagarna. Cirka ett 40-tal cyklar är stulna samt diverse maskiner och fritidsutrustning.

Det är särskilt villaområdet öster om Trollbäckens centrum och Hanviken som drabbats hårt.

Modus är med största sannolikhet att en eller flera gärningspersoner går in på villatomter vid mörker och stjäler en eller flera cyklar. Det har även förekommit att man brutit sig in i garage, bodar eller liknande, både dagtid och nattetid.

Polisen har än så länge väldigt lite iakttagelser att jobba vidare med, ring 112 direkt vid misstanke om eller aktuellt brott. Vänta inte!

Rekommendation: lås fast och in värdefulla verktyg, maskiner, cyklar o dyl. Även när du är hemma/på tomten! Håll extra uppsikt. Patrullera gärna runt i området nattetid och tidig morgon om du har möjlighet.

Uppdateringar får du på vår facebooksida ”Vi som bor i Lindalen”.

Inbjudan: medborgardialog om kalhygget 21 maj

Tisdag 21 maj kl 17:30-19:30 i Kommunhuset.

I utvecklingsplanen som täcker in fastigheten Erstavik 6:1 (2), ”kalhygget”  kommer man att bestämma markanvändning samt grov struktur för bebyggelse, gatunät och grönstruktur i området. Preliminärt förväntas utvecklingsplanen beslutas Q3 2020. Därefter påbörjas detaljplanearbete för området.

Den 21/5 bjuder man in till medborgardialog i servicecenter i kommunhuset mellan 17:30-19:30, föreningen har bjudits in och hoppas att så många som möjligt av våra medlemmar kommer. Då planeringen för området är i ett tidigt skede finns goda möjligheter att påverka.

Verksamhetsberättelse för 2018

Verksamhetsberättelse för Lindalens Egnahemsförening verksamhetsåret 2018

Styrelsen har under året bestått av:

Christer Holmberg          Ordförande
Sven Kristoffersson         Vice Ordförande
Yvonne Lédel                    Sekreterare
Eva-Sundin Bäckström    Kassör
Isabella Zeylon                  Ledamot
Mathias Westerberg        Ledamot
P-O Petersson                   Suppleant
Lennart Eriksson               Suppleant
Jan-Olov Persson              Adjungerad

Revisorer har varit  Jan-Olov Hedman och Lena Petersson
Revisorssuppleanter har varit  Börje Johansson och Christer Sundin

Föreningen bestod vid årets slut av 195 medlemmar (hushåll).
Styrelsen har under året haft 8 protokollförda möten, ett årsmöte och ett höstmöte.

Årsmötet kompletterades med föredrag av Göran Magnusson och Allan Blomqvist med temat ” Tyresö förr ”.

Vid höstmötet med tema ” Trygghet och säkerhet ” föreläste kommunens brottsförebyggande strateg Ola Åkesson om brottssituationen och statistik. Företrädare för Nordea redogjorde för banksäkerhet och id-kapningar.

Den 3 juni arrangerade föreningen en familjedag vid Alby Friluftsgård. Medlemmar med familjer, barn och barnbarn inbjöds. Föreningen bjöd på grillad varmkorv och diverse drycker. Dessutom diverse aktiviteter för barn och tipspromenad. Erik Magnusson höll ett uppskattat föredrag om Tyresös historia. Ett välbesökt arrangemang i strålande sol.

Föreningen har under året i flera skrivelser till kommunen påpekat problemen med dels den indragna  (slopade) busshållplatsen vid Töresjövägen för bussar från Gullmarsplan, dels Töresjövägens hållplats in mot Gullmarsplan som ” ligger mitt i gatan ” .Styrelsen har även föreslagit förbättrade och delvis kompletterande bussförbindelser.

Vidare har skrivelse gått till centrumledningen i samband med att det nya misslyckade nya parkeringssystemet infördes.

Styrelsen har haft fortlöpande kontakter  med kommunen angående boende- och trafikfrågor såsom köp och planering av ”kalhygget ”, planerad byggnation på Töresjövägen samt med kommun och polis angående den vårdslösa bilkörning som tyvärr ökat i vårt närområde.

Tyresö 2019-03-15

Styrelsen för Lindalens Egnahemsförening

Lindalen-Loppis söndag 19 maj

Lindalen-Loppis!

Söndag 19 maj, kl 11-15

Snart är det dags för första upplagan av LINDALEN-LOPPIS! Alla medlemmar i Lindalens Egnahemsförening inbjuds att delta i områdets första megaloppis.

Ta chansen att sälja av nya och gamla prylar, kläder, fika m.m. på din uppfart/tomt. Inget krångel att ta sig iväg, hyra plats och bord etc.

 


En till två veckor innan loppisen kommer vi dela en karta på alla deltagande adresser på evenemangets facebooksida. Ett par dagar före loppisen kompletterar vi med en adresslista där man kan se vem som säljer vad.

Tipsa dina grannar, vänner och bekanta!

(OBS! Inställt vid riktigt dåligt väder)

/Loppiskommittén Isabella Zeylon, Lottie Stenfelt, Johanna Kimbratt

Kallelse till Årsmöte, tisdag 19 mars 2019

Kallelse till Lindalens Egnahemsförenings årsmöte, tisdag den 19 mars 2019 klockan 18.30 i Bollmoradalens kyrkas församlingssal. Föreningen bjuder på kaffe och kaka.

Härmed kallas föreningens medlemmar till ordinarie årsmöte.

Nya medlemmar har tillkommit och några tidigare medlemmar saknas i årets register. Vi hoppas att ni som tidigare varit medlemmar även i år känner att ni vill kvarstå i föreningen.  Att bli medlem görs enklast genom att inbetala årsavgiften 150 kr till plusgirokonto 447168-6 alternativt swisha till nr 1234134516 . Glöm inte att ange namn, adress och e-post.

Gästtalare direkt efter årsmötet är en aktuell och för oss alla intressant person. Vi kommer att få lyssna på kommunstyrelsens nya ordförande Anita Mattson (S). Frågan vi ställer till henne är ”Vart är vi på väg?”.

Dagordning för årsmötet:

§1      Mötets öppnande

§2      Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

§3      Val av protokolljusterare tillika rösträknare

§4      Fråga om kallelse skett i laga tid

§5      Fastställande av dagordning     

§6      Styrelsens verksamhetsberättelse

§7      Styrelsens ekonomiska rapport

§8      Revisorernas berättelse

§9      Fråga om ansvarsfrihet till styrelsen

§10    Styrelsens propositioner

§11    Behandling av inkomna motioner 

§12    Föreningens kassörspost

§13    Val av styrelse. Fyllnadsval av suppleant ett år, fyra ordinarie och en suppleant på två år.

§14    Val av revisorer och suppleanter

§15    Val av eventuella kommittéer

§16    Övriga frågor

§17    Avslutning

 

Välkommen!

Styrelsen för Lindalens Egnahemsförening

 

Trygghet & säkerhet i Lindalen

Styrelsen vill rikta ett stort tack till våra mycket väl förberedda föreläsare samt det engagerade 40-tal medlemmar som deltog under föreningens höstmöte, onsdagen den 10 oktober i Bollmoradalens kyrka. Under kvällen avhandlades ämnet Trygghet & säkerhet i Lindalen.

IMG_4159

IMG_4161Ola Åkesson, brottsförebyggande strateg i Tyresö kommun, redogjorde för brottsstatistik och förebyggande åtgärder samt informerade om grannsamverkan. Sammanfattningsvis:

  • Lindalen ligger som område i ”medelskiktet” baserat på inrapporterade brott i Tyresö kommun. Till och med augusti i år har 102 brott rapporterats i Lindalen, varav 2 bostadsinbrott.
  • En fungerande Grannsamverkan minskar brottsligheten i området med 25%
  • Anmäl ALLTID förberedelse till eller pågående brott omedelbart till 112. Utan anmälningar får vi inte fler polisresurser och statistiken blir felaktig.
  • Fota, filma, skriv ner uppgifter (tid, plats, regnr, signalement) när du ser något misstänkt. Tipsa sedan via 11414, polisens hemsida eller direkt till Ola Åkesson (uppgifter fås via kommunens växel).
  • Den vårdslösa körningen som sker i vårt område  har ökat och är olaglig. Boende uppmanas att ringa 112 vid varje tillfälle för att få bukt på problemet.

Ladda ner Olas presentation här: Ola Åkesson – Presentation för Lindalens egnahemsförening 20181010
För filmer med tips på hur du kan skydda dig mot inbrott, klicka här.

IMG_4162

Jenny Bogeas, kontorschef Nordea Tyresö och Stefan Backström, chef för Nordeas bedrägericentrum, presenterade hur vi kan skydda oss mot id-stöld och bankbedrägerier. Sammanfattningsvis:

  • Tekniken är säker. Problemet är den svagaste länken – människan.
  • Bedrägeri på nätet består bland annat av digitala  ”sol-och vårare”, phishing (nätfiske), smishing (smsfiske), vishing (röstsamtalsfike), id-stölder, ransomware (utpressning), trojaner (virus).
  • Gemensamt för alla är att de försöker komma åt dina känsliga uppgifter (t.ex. lösenord, kontonummer) för att genomföra transaktioner.
  • Klicka aldrig på okända länkar. Svara aldrig på mejl/sms/samtal som du inte förväntat dig. Ring upp din kontaktperson på banken och dubbelkolla innan du agerar.

Ladda ner Nordeas tips: Nordea – Så skyddar du dig på nätet + Stefans presentation: Nordea FM extern presentation_privatpersoner_PDF

Styrelsen informerar: Höstmöte kort version

Än en gång, ett stort tack för allas ert deltagande under höstmötet 2018. Styrelsens idoga arbete fortsätter och vi ser fram emot att träffa er medlemmar igen i vår.