Stockholm stad vill ha mer industrier i Skrubba

Stockholm stad slopar planerna på bostäder i Norra Skrubba och utreder istället ett utökande av industriområdet samt en drivmedelsstation på platsen.

Det röda är området som kan komma i fråga, det blå är den förlängning av Bollmoravägen till Gudöbroleden som Tyresö kommun omskrivit i översiktsplanen 2035. OBS! Amatörmässig skiss, ej exakt.

361CAC21-0DFC-4A45-A1AB-8267F1CB975D

Så här skriver stadsplaneraren i ett mejl till föreningen:

”Planens syfte är pröva verksamheter i området norr om det befintliga industriområdet som finns i dag. Bostäder är ej planerat att tas med i planförslaget.

Planförslaget har varit pausat ett tag, men startades upp igen hösten 2017. Vi befinner oss i ett tidigt skede, och står härnäst inför samråd, då planförslaget tas ut och visas för allmänheten, remissinstanser och sakägare. Vi har dock tyvärr ingen preliminär tidplan att ge i nuläget.

Det vi tittar på just nu är att ta fram en strukturplan. När denna tagits fram kommer vi kunna ge en preliminär tidplan för när planförslaget kan gå ut på samråd.”

Läs utlåtandet här.

 

Isabella Zeylon
styrelseledamot

Sommarhälsning 2018

Semestertider i Lindalen

Ni som håller er uppdaterade på föreningens hemsida har märkt att vi förbättrat nyhetsflödet markant . Vår ambition är att löpande informera om föreningens aktiviteter och vad som sker i vårt närområde.

För närvarande följer vi ”kalhyggets” framtid. Föreningen agerade omedelbart efter avverkningen som skedde utan att tillstånd givits genom att bullermäta hos närmaste granne, kontakta Mitt i Tyresö vilket genererade två större artiklar och genom att kontakta kommunstyrelsen. Nu efter att Tyresö Kommun förvärvat marken återstår frågan om vad marken kommer att användas till.

Styrelsen har tillskrivit samtliga partier med frågan om hur de ser på framtiden för området och samtliga har svarat. Svaren finns redovisade här på hemsidan. I den allmänna debatten har framkommit förslag om att flytta Petterboda återvinningsanläggning till området vilket styrelsen inte förordar. Vi följer fortlöpande vad som händer och har eventuella planer på en öppen diskussion med företrädare för kommunen, berörda parter och föreningens medlemmar.

Sommaren startade bra med den välbesökta och som vi uppfattar det mycket uppskattade föreningsträffen i Alby Friluftsområde med föredrag, grillning och underhållning för barn och barnbarn.

Vi har under våren förhandlat om vår medlemsrabatt hos Bygma och även inlett ett nytt samarbete med Nacka Handelsträdgård i Älta, som ger medlemmar 15% rabatt på hela köpet! Mer info om detta finns här.

Föreningen har under den senare tiden fått ett antal nya medlemmar som vi hälsar hjärtligt välkomna.

Även om vi i Lindalen varit relativt förskonade från inbrott har det förekommit och så här i semestertider är det viktigt att vi är vaksamma och ser till att våra hem ser bebodda ut, håller uppsikt i närområdet, är uppmärksamma på främmande objekt som kan ha placerats för att kontrollera om någon är hemma etc. Föreningen får löpande information från polisen/kommunen om inbrott i området. Information som vi lägger ut på vår facebooksida ”Vi som bor i Lindalen”.

Styrelsen för Lindalens Egnahemsförening ber att få önska föreningens medlemmar en riktigt trevlig och skön sommar.

 

Christer Holmberg
Ordförande
christer@lindalen.nu

Insatser mot buskörningar

Efter påtryckningar från föreningen samt våra vänner i Hanviken har kommun och Polis kraftsamlat. I dagarna anläggs farthinder inne i Skrubba industriområde och förra måndagen gjorde Polisen en större insats där man bötfällde ett antal individer. Med detta hoppas man stävja busåkandet i området.

Polisen uppmanar oss att ringa 112 vid pågående brott (om det körs vårdslöst på våra vägar/rondeller). Det går också bra att tipsa om förare och bilar till 11414 (ej akuta ärenden).

Med hopp om fridfulla(re) sommarkvällar

Förnyelse av Bollmoravägen

bollmoravTyresö Kommun har vill utveckla Bollmoravägen. Man skriver:

”Tyresö växer och allt fler bor i kommunen – så även i Bollmora. För
närvarande pågår planering av cirka 4000 bostäder och verksamheter som exempelvis handel, förskola och service i Bollmora. Dessa utvecklingsprojekt påverkar framkomligheten för alla trafikslag i hela området. Utvecklingsprogrammet är en förstudie och ett arbetsmaterial för kommunens fortsatta arbete med vägens utbyggnad. Programmet syftar till att beskriva hur Bollmoravägen, sträckan, Njupkärrsvägen – Tyresövägen ska utvecklas och utformas för att det även framöver ska finnas en säker och god framkomlighet för alla
trafikslag.”

Lindalen påverkas främst av en rondell i korsningen Njupkärrsvägen/Töresjövägen. Föreningen har tagit del av utvecklingsprogrammet och kommer framföra önskemål om återinförande av busshållplats Töresjövägen i riktning mot Tyresö C.

korsning rondell njupkärrsv bollmorav

 

Läs kommunens förslag här: Bollmorav utvecklingsprogram

 

Isabella Zeylon
styrelseledamot