Etikettarkiv: bollmoravägen

Planer på 200 bostäder längs Bollmoravägen

9AEAAE2C-1F28-4B56-BCBD-0846026DF1DDBB42E6CB-21BB-4508-9D04-2DF480CD4F15

Sveafastigheter Bostad inkom till kommunen i maj 2019 med en ansökan om planbesked. Kommunen har gett positivt planbesked i augusti 2019. Förslaget innebär cirka 200 nya bostäder i mellan 3 till 6 våningar, med gård och garage. Blandade upplåtelseformer föreslås i syfte att få en bostadsvariation i området.

I ansökan inryms även intilliggande grönområde, den befintliga förskolan (Teddybjörnen) och bouleplanen i syfte att ta ett helhetsperspektiv för området. Sökanden ser ett stort värde i att förskolan och bouleplanen är kvar inom området. Marken har gestaltats med ambition att spara naturmark i anslutning till den planerade utemiljön närmast befintliga bostadshus och förskolan.

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer, under villkor att de förutsättningar som anges i planbeskedet följs, att det är möjligt att ge positivt planbesked för att pröva möjligheterna att uppföra ny bostadsbebyggelse inom fastigheten.”

Planarbetet kan bedrivas med standardförfarande och beräknas tidigast kunna inledas under kvartal 4, 2019. Därefter väntar samråd etc innan man godkänner en ev byggstart.

Läs mer: https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1970691

Förnyelse av Bollmoravägen

bollmoravTyresö Kommun har vill utveckla Bollmoravägen. Man skriver:

”Tyresö växer och allt fler bor i kommunen – så även i Bollmora. För
närvarande pågår planering av cirka 4000 bostäder och verksamheter som exempelvis handel, förskola och service i Bollmora. Dessa utvecklingsprojekt påverkar framkomligheten för alla trafikslag i hela området. Utvecklingsprogrammet är en förstudie och ett arbetsmaterial för kommunens fortsatta arbete med vägens utbyggnad. Programmet syftar till att beskriva hur Bollmoravägen, sträckan, Njupkärrsvägen – Tyresövägen ska utvecklas och utformas för att det även framöver ska finnas en säker och god framkomlighet för alla
trafikslag.”

Lindalen påverkas främst av en rondell i korsningen Njupkärrsvägen/Töresjövägen. Föreningen har tagit del av utvecklingsprogrammet och kommer framföra önskemål om återinförande av busshållplats Töresjövägen i riktning mot Tyresö C.

korsning rondell njupkärrsv bollmorav

 

Läs kommunens förslag här: Bollmorav utvecklingsprogram

 

Isabella Zeylon
styrelseledamot

Blomsterlandet önskar etablera i Lindalen

Tyresö kommuns miljö- och samhällsbyggnadsutskott har gett positivt planbeskedsbeslut för att pröva möjligheten att ändra detaljplanen för del av fastigheten Kumla 3:1264  från naturmark till detaljhandel. Detta då Blomsterlandet önskar etablera på platsen, vilket kan ske tidigast år 2020.

Ytan är alltså den bakom återvinningsstationen där kommunen idag har grus och sand.

 

blomsterlandet2

 

 

Läs hela utlåtandet: § 23 Tjänsteskrivelse Kumla 3_1264 underskrivet

 

Isabella Zeylon
styrelseledamot