Blomsterlandet önskar etablera i Lindalen

Tyresö kommuns miljö- och samhällsbyggnadsutskott har gett positivt planbeskedsbeslut för att pröva möjligheten att ändra detaljplanen för del av fastigheten Kumla 3:1264  från naturmark till detaljhandel. Detta då Blomsterlandet önskar etablera på platsen, vilket kan ske tidigast år 2020.

Ytan är alltså den bakom återvinningsstationen där kommunen idag har grus och sand.

 

blomsterlandet2

 

 

Läs hela utlåtandet: § 23 Tjänsteskrivelse Kumla 3_1264 underskrivet

 

Isabella Zeylon
styrelseledamot

Genomgångsboende på Töresjövägen

På Töresjövägen 46-48 vid busshållplats Linblomsvägen (i riktning mot stan) planeras 16-18 genomgångslägenheter fördelade på ett tvåvåningshus och ett trevåningshus, till en kostnad om 45 miljoner kronor. Byggstart vår/sommar 2018 och beräknat att vara klart 14-16 månader senare.

Töresjövägen nybygge 1

DCB4D8FoB-1192-482B-930A-99DE235101B8

 

Citerat från kommunens skrivelse:

”Förslaget är 16 lägenheter fördelat på två byggnader. Beräknad byggstart våren/sommaren 2018, med en produktionstid på cirka 14-16 månader. Förslaget är inte detaljprojekterat men projektet är kostnadsberäknat till 45 miljoner kronor. Det ger en hyreskostnad på cirka 2,9 miljoner kronor/år.

Detta skulle innebära stora ekonomiska besparingar för Tyresö kommun då det möjliggör hemtagning av 16 personer som idag bor på externt inhyrda platser. En trolig besparing skulle bli cirka 3-4 miljoner kronor/år. Att inte bygga bostäderna enligt ovan innebär att Tyresö kommun även i fortsättningen kommer att ha mycket höga kostnader för institutionsvård som inte är direkt nödvändig.”

Läs hela utlåtandet: 10 Tjänsteskrivelse Genomgångsboende Töresjövägen 46-48

 

Isabella Zeylon
styrelseledamot

Busshållplats Töresjövägen

På årsmötet den 19 mars togs frågan om busshållplats Töresjövägen upp. Där finns två problem:

I riktning mot stan blir det en farlig trafiksituation när bussen står vid hållplatsen och bilar bakom kör om, över den heldragna mittlinjen. Styrelsen arbetar för att flytta in busshållplatsen så att den inte stör körfältet.

I riktning från stan tog man i somras bort busshållplatsen, enligt uppgift ska resonemanget ha varit att bussarna hade svårt att svänga vänster i korsningen Njupkärrsvägen/Bollmoravägen.  Nu har boende i Lindalen, arbetande i Bollmoras verksamhetsområde samt föräldrar och barn på förskolan Speldosan förlorat sin busshållplats. Styrelsen arbetar för att få tillbaka busshållplats Töresjövägen i riktning från stan.

Styrelsen har även lämnat in önskemål till kommunen om att komplettera med ett övergångsställe över Njupkärssvägen i anslutning till korsningen med Töresjövägen.

 

Isabella Zeylon
styrelseledamot

Hemsidan uppdateras

Vi uppdaterar lindalen.nu. Har du som medlem några förslag på förbättringar eller något du saknar idag? Kontakta styrelsens nya webbansvariga, Isabella och Mathias.

Styrelsen vill med detta inlägg också passa på att rikta ett stort tack till Stefan Haag för hans mycket goda arbete med våra it-lösningar.

 

Isabella Zeylon
Mathias Westerberg
styrelseledamöter och webadministratörer för lindalen.nu

Buskörningar

Medlemmar i föreningen har uttryckt  stor oro och irritation över de buskörningar (s.k. drifting) i vårdslösa hastigheter som sker i vårt område.

Styrelsen har varit i kontakt med kommunen som till en början arbetar på att få stopp på de arrangerade buskörningarna i Skrubba industriområde på måndagkvällar.

Styrelsen känner till att det även körs på Skrubba Malm@2väg, Töresjövägen, Linblomsvägen samt Bygma och Lidls parkeringar, ofta nattetid.

Vad kan du göra?

Kommun och polis uppmanar invånare att ringa 112 när det buskörs. De är även intresserade av insamlade uppgifter om tid och plats där det körs, registreringsnummer samt bilder och filmer. Dessa uppgifter kan skickas in som tips till Polisen via 11414 eller Polisens kontaktformulär.

Informera gärna styrelsen via Isabella Zeylon (isabella@lindalen.nu) då vi samlar ihop alla notiser för framtida samtal med kommun och lokalpolis.

 

Isabella Zeylon
styrelseledamot

Tyresö Kommun köper kalhygget

För er som inte deltog på föreningens årsmöte i mars vill vi informera om att Tyresö Kommun ämnar köpa Erstavik 6:1 (kalhygget) invid Tyresövägen, Töresjövägen och Grustagsvägen. Försäjningsprocessen beräknas bli klar under 2018.

Föreningen stred hårt emot de tidigare planerna på en stenkross och avfallsdeponi. Nu kommer det glädjande beskedet att kommunen köper marken av Stockholm stad. Man planerar enligt uppgift från kommunledningen för verksamheter (industrilokaler) och  eventuellt även idrottsändamål.

Lindalens Egnahemsförenings styrelse håller dialog med kommunen.

Läs hela utlåtandet: 5 Tjänsteskrivelse förvärv av del av Erstavik 6_1

Isabella Zeylon
styrelseledamot

Den nya översiktsplanen och Lindalen

 

Tyresö Kommun har publicerat en Översiktsplan för kommunen fram till 2035.  En översiktsplan är ett långsiktigt dokument som visar hur kommunen vill utvecklas, hur mark- och vattenområden ska användas.

I översiktsplanen nämns följande projekt som kan komma att påverka boende i Lindalen:

urklipp översiktsplan

TA ÖVER DEL AV SKRUBBA
Tyresö kommun har för avsikt att köpa delar av Skrubba från Stockholms stad och i samband med det justera kommungränsen. Fasader mot Tyresövägen kan annonsera entrén till kommunen och länkar till grannkommunerna. Ny bebyggelse kan fungera som bullerskydd för befintliga bostäder i Lindalen. I mötet med Skrubba utvecklas fler bostäder.

VERKSAMHETER OCH BOSTÄDER I URBANA KVARTER I BOLLMORA VERKSAMHETSOMRÅDE
Bollmora företagsområde omvandlas till ett blandat område med verksamheter som kan ligga nära bostäder. Ett planprogram ska tas fram för utvecklingen av området.

FLER VERKSAMHETER I SÖDRA LINDALENS FÖRETAGSOMRÅDE
Marken i Södra Lindalens företagsområde ska användas effektivt och man ska prioritera verksamheter som behöver ligga i ett verksamhetsområde. Omgivande markanvändning ska inte inskränka på nyttjandet av verksamhetsområdet.

FÖRLÄNGA BOLLMORAVÄGEN TILL GUDÖBROLEDEN
Tyresö kommun verkar för att Bollmoravägen förlängs genom Skrubba i Stockholms stad till Gudöbroleden. Bollmoravägens gaturum ska bli tydligare, så att entréer och verksamheter är vända mot gatan. Den norra sidan kompletteras med en blandad bebyggelse av bostäder och verksamheter. Verksamheterna i Lindalens verksamhetsområde prioriteras framför bostäder i planeringen om en intressekonflikt uppstår vid Bollmoravägen.

Lindalens Egnahemsförenings styrelse följer utvecklingen och för dialog med kommunen.

Här kan du läsa Översiktsplanen i sin helhet: https://www.tyreso.se/stadsutveckling/oversiktsplan.html 

 

Isabella Zeylon
styrelseledamot