Etikettarkiv: kalhygget

Inbjudan: medborgardialog om kalhygget 21 maj

Tisdag 21 maj kl 17:30-19:30 i Kommunhuset.

I utvecklingsplanen som täcker in fastigheten Erstavik 6:1 (2), ”kalhygget”  kommer man att bestämma markanvändning samt grov struktur för bebyggelse, gatunät och grönstruktur i området. Preliminärt förväntas utvecklingsplanen beslutas Q3 2020. Därefter påbörjas detaljplanearbete för området.

Den 21/5 bjuder man in till medborgardialog i servicecenter i kommunhuset mellan 17:30-19:30, föreningen har bjudits in och hoppas att så många som möjligt av våra medlemmar kommer. Då planeringen för området är i ett tidigt skede finns goda möjligheter att påverka.

Sommarhälsning 2018

Semestertider i Lindalen

Ni som håller er uppdaterade på föreningens hemsida har märkt att vi förbättrat nyhetsflödet markant . Vår ambition är att löpande informera om föreningens aktiviteter och vad som sker i vårt närområde.

För närvarande följer vi ”kalhyggets” framtid. Föreningen agerade omedelbart efter avverkningen som skedde utan att tillstånd givits genom att bullermäta hos närmaste granne, kontakta Mitt i Tyresö vilket genererade två större artiklar och genom att kontakta kommunstyrelsen. Nu efter att Tyresö Kommun förvärvat marken återstår frågan om vad marken kommer att användas till.

Styrelsen har tillskrivit samtliga partier med frågan om hur de ser på framtiden för området och samtliga har svarat. Svaren finns redovisade här på hemsidan. I den allmänna debatten har framkommit förslag om att flytta Petterboda återvinningsanläggning till området vilket styrelsen inte förordar. Vi följer fortlöpande vad som händer och har eventuella planer på en öppen diskussion med företrädare för kommunen, berörda parter och föreningens medlemmar.

Sommaren startade bra med den välbesökta och som vi uppfattar det mycket uppskattade föreningsträffen i Alby Friluftsområde med föredrag, grillning och underhållning för barn och barnbarn.

Vi har under våren förhandlat om vår medlemsrabatt hos Bygma och även inlett ett nytt samarbete med Nacka Handelsträdgård i Älta, som ger medlemmar 15% rabatt på hela köpet! Mer info om detta finns här.

Föreningen har under den senare tiden fått ett antal nya medlemmar som vi hälsar hjärtligt välkomna.

Även om vi i Lindalen varit relativt förskonade från inbrott har det förekommit och så här i semestertider är det viktigt att vi är vaksamma och ser till att våra hem ser bebodda ut, håller uppsikt i närområdet, är uppmärksamma på främmande objekt som kan ha placerats för att kontrollera om någon är hemma etc. Föreningen får löpande information från polisen/kommunen om inbrott i området. Information som vi lägger ut på vår facebooksida ”Vi som bor i Lindalen”.

Styrelsen för Lindalens Egnahemsförening ber att få önska föreningens medlemmar en riktigt trevlig och skön sommar.

 

Christer Holmberg
Ordförande
christer@lindalen.nu

Kalhygget: svar från Liberalerna

Svar från Liberalerna (via Mats Lindholm) inkom 2018-06-20.

I korthet,

OM KALHYGGET:

 • Markförvärvet kommer frigöra mark för bostäder och annat på andra håll i kommunen genom att flytta t.ex. brandstationen
 • Den gröna kilen måste återställas
 • Närheten till Hedvigslunds trafikplats gör området attraktivt för företagare
 • Möjlighet för idrottsanläggning i större skala, t.ex. multisportaläggning för friidrott och bågskytte
 • Ny byggnation kommer agera ljudvall mot befintlig bebyggelse
 • Bostäder närmast Töresjövägen kan också vara möjligt
 • I väntan på byggnation kan platsen användas som infartsparkering

OM LINDALEN:

 • Med verksamheter på kalhygget kan busstrafiken förbättras med linje via Hedvigslunds trafikplats, Linblomsvägen eller Skrubba Malmväg, Bollmoravägen till Centrum.
 • I övrigt inga stora förändringar mot idag (se fullständigt svar i pdf nedan)

OM KRETSLOPPSCENTRAL:

 • Liberalerna hade en idé om flytt av Petterboda, men finns ej längre starka argument för, då Älta öppnat kretsloppscentral i närheten.

Här finns svaret i sin helhet:
Svar Liberalerna 2018-06-20

Skrivelsen:
Skrivelse ang kalhygget 20180529


 

Isabella Zeylon
styrelseledamot

Kalhygget: svar från Socialdemokraterna

Svar från Socialdemokraterna (via Anita Mattsson) inkom 2018-06-20.

I korthet,

OM KALHYGGET:

 • Mycket positiv till förvärvet
 • Den gröna kilen kan säkras.
 • Möjliga alternativ: Helt ny verksamhet eller anläggning som idag fattas i Tyresö / Flytta en verksamhet eller anläggning från annan del av Tyresö för att använda området som
  blir ”ledigt” till annat / Bostäder / Kombination av dessa
 • Man kan tänka sig ett eventuell samutnyttjande med våra grannkommuner.

OM LINDALEN:

 • Ej specificerat

OM KRETSLOPPSCENTRAL:

 • Har ej tagit ställning för eller emot något enskilt användningsområde. Tycker det är viktigt att involvera andra politiska partier och privatpersoner innan ett så viktigt beslut fattas. 

Här finns svaret i sin helhet:
Svar Socialdemokraterna 2018-06-20

Skrivelsen:
Skrivelse ang kalhygget 20180529


 

Isabella Zeylon
styrelseledamot

Kalhygget: svar från Centerpartiet

Svar från Centerpartiet (via Anna Steele) inkom 2018-06-15.

I korthet,

OM KALHYGGET:

 •  Finns behov av mer mark i Tyresö så förvärvet är positivt
 •  ”Området bör utvecklas utefter kommunens behov”

OM LINDALEN:

 • Kalhyggets närhet till villorna gör att man behöver fundera på vilka verksamheter som kan komma ifråga.

OM KRETSLOPPSCENTRAL:

 • Bullrig och störande verksamhet med tung trafik och ”off” placering, Centerpartiet tycker inte att en kretsloppscentral bör placeras här.

Här finns svaret i sin helhet:
Svar Centerpartiet 2018-06-15

Skrivelsen:
Skrivelse ang kalhygget 20180529


 

Isabella Zeylon
styrelseledamot

Kalhygget: svar från Kristdemokraterna

Svar från Kristdemokraterna (via Anna Lund) inkom 2018-06-14.

I korthet,

OM KALHYGGET:

 • Vi diskuterar
 • Exempel kan vara gemensam idrottsanläggning med Nacka,

OM LINDALEN:

 • Alliansen satsar rejält på vägarna (för bilar, cyklar och gående) kommande mandatperiod, vilket även kommer att gynna Lindalen.

OM KRETSLOPPSCENTRAL:

 • Vill se en utredning med förslag på användningsområden. KD driver ej en idé om kretsloppscentral i dagsläget.

Här finns svaret i sin helhet:
Svar Kristdemokraterna 2018-06-14

Skrivelsen:
Skrivelse ang kalhygget 20180529


 

Isabella Zeylon
styrelseledamot

Kalhygget: svar från Miljöpartiet

Svar från Miljöpartiet (via Marie Åkesdotter) inkom 2018-06-13.

I korthet,

OM KALHYGGET:

 •  Skogspartiet mellan Grustagsvägen och villorna i Lindalen bevaras
 • Möjlighet att förstärka nord-sydligt grönsamband mot Nacka
 • Etablering av nya verksamheter

OM LINDALEN:

 • Inga andra synpunkter än vad Översiktsplanen anger

OM KRETSLOPPSCENTRAL:

 • ”Det är inget vi diskuterat”

Läs svaret i helhet: Svar Miljöpartiet 2018-06-13

Skrivelsen: Skrivelse ang kalhygget 20180529

Kalhygget: svar från Sverigedemokraterna

Svar från Sverigedemokraterna (via Tony Björklund) inkom 2018-06-05.

OM KALHYGGET:

”Det har uppkommit flera förslag på vad kalhygget kan användas till. Ett par de förslag som finns är att bygga ett idrottens hus, ett E-sportcenter men även att färdigställa en infartsparkering.”

OM LINDALEN:

”Sverigedemokraterna har inte diskuterat Lindalen specifikt. I Tyresö ser vi som parti ett stort behov av trygghetsskapande åtgärder och välfungerande samhällsservice”


Här finns svaret i sin helhet: 

Svar Sverigedemokraterna 2018-06-05

Skrivelsen:
Skrivelse ang kalhygget 20180529Isabella Zeylon
styrelseledamot

Kalhygget: svar från Moderaterna

Svar från Moderaterna (via Fredrik Saweståhl) inkom 2018-05-30.

I korthet,

OM KALHYGGET:

 •  Skogspartiet mellan Grustagsvägen och villorna i Lindalen bevaras
 • På övrig mark föreslås multiidrottshall (för bl.a. friidrott) samt arbetsplatser (flytt av brandstationen och företag från andra områden i Tyresö, t.ex. från Siriusvägen).
 • Inga störande/bullrande verksamheter

OM LINDALEN:

 • Lindalen ska bevaras som villaområde
 • Ser gärna att Siriusvägens industriområde omvandlas till bostäder
 • Amaryllisparken bevaras och utvecklas (önskar förslag från föreningen)

OM KRETSLOPPSCENTRAL:

 • Petterboda måste utökas men detta tros göras bäst på nuvarande plats, flytt till kalhygget är ej prioritet.

Här finns svaret i sin helhet:
Svar Moderaterna 2018-05-30
Komplettering Moderaterna 2018-06-01

Skrivelsen:
Skrivelse ang kalhygget 20180529


 

Isabella Zeylon
styrelseledamot

Föreningen trycker på om kalhygget

Nu är det klart att Tyresö Kommun köper det s.k. kalhygget (Erstavik 6:1) av Stockholm stad. Föreningen vill här se en inbjudande entré till Tyresö.

Styrelsen har varit i kontakt med stadsbyggnadsnämnden och kan informera följande:

Köp har klubbats av Tyresö Kommun men ännu ej av Stockholm stad. Beräknas ske inom kort. Tyresö betalar 68,4 miljoner kronor för marken, det är mindre än vad Stockholm ville ha från start.

Den 4 juni håller Tyresös politiker en konferens där de ska diskutera inriktning/vad marken kan användas till. Det enda som redan är klart är att man EJ planerar för bostäder. Steg 2 är program- och utvecklingsarbete, som kan starta tidigast i slutet av 2018. Steg 3 är detaljplanering och samråd.

Styrelsen har kontaktat samtliga ledande partier i Tyresö för att be dem informera våra medlemmar om vad de vill se på kalhygget.  2018 är det dags för kommunalval och vi ser utvecklingen av kalhygget som en viktig valfråga.

Skrivelsen skickades 2018-05-29. Inkomna svar kommer att publiceras löpande på hemsidan.

Skrivelse ang kalhygget 20180529

Sändlista för skrivelse ang kalhygget

Tidigare inlägg om kalhygget

 

Isabella Zeylon
styrelseledamot