Etikettarkiv: bostäder

Planer på 200 bostäder längs Bollmoravägen

9AEAAE2C-1F28-4B56-BCBD-0846026DF1DDBB42E6CB-21BB-4508-9D04-2DF480CD4F15

Sveafastigheter Bostad inkom till kommunen i maj 2019 med en ansökan om planbesked. Kommunen har gett positivt planbesked i augusti 2019. Förslaget innebär cirka 200 nya bostäder i mellan 3 till 6 våningar, med gård och garage. Blandade upplåtelseformer föreslås i syfte att få en bostadsvariation i området.

I ansökan inryms även intilliggande grönområde, den befintliga förskolan (Teddybjörnen) och bouleplanen i syfte att ta ett helhetsperspektiv för området. Sökanden ser ett stort värde i att förskolan och bouleplanen är kvar inom området. Marken har gestaltats med ambition att spara naturmark i anslutning till den planerade utemiljön närmast befintliga bostadshus och förskolan.

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer, under villkor att de förutsättningar som anges i planbeskedet följs, att det är möjligt att ge positivt planbesked för att pröva möjligheterna att uppföra ny bostadsbebyggelse inom fastigheten.”

Planarbetet kan bedrivas med standardförfarande och beräknas tidigast kunna inledas under kvartal 4, 2019. Därefter väntar samråd etc innan man godkänner en ev byggstart.

Läs mer: https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1970691